Hide/Show Panels Hide/Show Panels
off

Program formacyjny

glina


PROGRAM SPOTKAŃ FORMACYJNYCH SIÓSTR ZAKONNYCH
Rok 2017 - 2018


Program duszpasterski Kościoła w Polsce rozpisany na lata 2017 - 2019 nosi tytuł: "Duch, który umacnia miłość...". Został zaczerpnięty z II. Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania. Jest kontynuacją programu ostatnich lat zatytułowanego "Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa".
Rozumienie Bierzmowania jako sakramentu, który obdarowuje i uzdalnia do podjęcia misji, znalazło przełożenie na dwuletni układ nowego programu duszpasterskiego.  Hasłem I roku (2017/2018),  są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich (por. Dz 2,4) "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym", a podejmowane działania mają na celu pomóc odkrywać OSOBĘ i dary Ducha Świętego. II rok (2018/2019) będzie zaproszeniem do pogłębienia świadomości i realizacji misji bierzmowanych w mocy Ducha Świętego.
Podobnie jak w latach ubiegłych, aktualny Program spotkań międzyzakonnych w diecezjach, został opracowany w oparciu o założenia Programu duszpasterskiego w Kościele w Polsce. Zaproponowane tematy spotkań formacyjnych zostały zaczerpnięte z katechez Ojca Świętego Franciszka, wygłaszanych w ramach audiencji ogólnych w dniach od 9 kwietnia do 11 czerwca 2014 roku, poświęconych rozważaniom o darach Ducha Świętego. I tak, we wrześniu jesteśmy zaproszeni do pogłębienia prawdy o pięknie Osoby Ducha Świętego, Jego działaniu w sakramentach i Jego roli w naszej konsekracji. Na następne siedem miesięcy (październik - kwiecień) zaproponowana jest refleksja nad kolejnymi darami Ducha Świętego i ich znaczeniu w naszym życiu. Miesiąc maj zaprasza do kontemplacji piękna Osoby Maryi - Oblubienicy Ducha Świętego, która jest wzorem życia według Ducha dla każdego z nas.
Cytaty - z Pisma Świętego, z nauczania Kościoła, oraz pewne myśli ujęte w punkty, chcą być jedynie inspiracją, sugestią dla planujących dzień skupienia w diecezji. Podobną, pomocniczą rolę, stanowi załączona Bibliografia i Aneks z modlitwami do Ducha Świętego.
Niech realizacja podobnej ścieżki formacyjnej będzie jednym z wyrazów jedności życia konsekrowanego w naszej Ojczyźnie - jedności z Kościołem i pomiędzy wspólnotami życia konsekrowanego.


Wrzesień 2017

"Konsekrowani przez Ducha Świętego" (VC 19)
"Weźmijcie Ducha Świętego" (J 20, 19)
"Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym" (Dz 2, 4)

1. Wierzę w Ducha Świętego.
2. Duch Święty w mistagogii chrześcijańskiej. Osoba Ducha Świętego w sakramentach.
3. Życie konsekrowane darem Ducha Świętego. "Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego" (VC 1). "Podobnie jak cała egzystencja chrześcijanina, także powołanie do życia konsekrowanego jest głęboko związane z działaniem Ducha Świętego. To On sprawia, że na przestrzeni tysiącleci coraz to nowi ludzie odkrywają zachwycające piękno tej trudnej drogi" (VC 19).

MODLITWA o dar Ducha Świętego


Październik 2017

Dar mądrości - "łaską widzenia wszystkiego oczami Boga" (Papież Franciszek w: Le7;Osservatore Romano nr 5/2014 str. 38-39. Katecheza wygłoszona 9 kwietnia 2014)    

"A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem" (J 14, 26).

Z Katechezy Papieża Franciszka
"Nie chodzi tylko o ludzką mądrość, będącą owocem poznania i doświadczenia. W Piśmie Świętym mowa jest o tym, że Salomon w chwili koronacji na króla Izraela prosił Boga o dar mądrości. Mądrość jest właśnie tym: łaską umiejętności postrzegania wszystkiego oczyma Boga. Jest to po prostu widzenie świata, sytuacji, okoliczności, problemów oczyma Boga. To jest właśnie mądrość. Czasami postrzegamy rzeczy według naszego upodobania, czy sytuacji naszego serca, z miłością lub nienawiścią, z zawiścią - to nie jest postrzeganie rzeczywistości oczyma Boga. Mądrość to dzieło Ducha Świętego w nas, abyśmy postrzegali wszystkie rzeczy oczyma Boga".

Bóg centrum mojego życia. Przyjmowanie daru Bożej mądrości:
1. Słuchanie Słowa Bożego jako ożywianie i pogłębianie pamięci o Bogu, Jego dziełach i działaniu. Widzenie wszystkiego w świetle wiary.
2. Słuchanie w Duchu Świętym i słuchanie Ducha Świętego. Medytacja Słowa Bożego, modlitwa...
3. Działanie Ducha Świętego w życiu naszych założycieli

Modlitwa o DAR MĄDROŚCI

Listopad 2017

Dar rozumu - "wzrastanie w zrozumieniu słów i czynów Pana"
(Papież Franciszek w: Le7;Osservatore Romano nr 5/2014 str. 42-43. Katecheza wygłoszona 30 kwietnia 2014)

"Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży" (1Kor 2, 9 -11);
Łk 24, 13 - 27 - Uczniowie z Emaus.

Z Katechezy Papieża Franciszka
"Nie chodzi tutaj o ludzką inteligencję, zdolności intelektualne, którymi możemy być obdarowani mniej lub bardziej. Jest to natomiast łaska, którą może tchnąć jedynie Duch Święty, rozbudzająca w chrześcijaninie zdolność wyjścia poza zewnętrzny aspekt rzeczywistości i poznania głębi myśli Boga oraz Jego planu zbawienia".

1. Dar uzdalniający do wyjścia poza widzialną rzeczywistość i poznania głębi myśli Boga oraz Jego planu zbawienia.
2. Kontemplacja Boga i Jego działania w historii zbawienia oraz w moim życiu jako historii zbawienia. Życie konsekrowane bez kontemplacji byłoby pozbawione swego istotnego nurtu.
3. Myślenie po Bożemu. Teologiczne rozumienie złożonych ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Modlitwa o DAR ROZUMU

Grudzień 2017

Dar rady - "pozwalający nam dokonywać wyborów w jedności z Bogiem" (Papież Franciszek w: Le7;Osservatore Romano nr 6/2014 str. 48-49. Katecheza wygłoszona 7 maja 2014)

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek (Ps 16, 7)

Z Katechezy Papieża Franciszka
"Wiemy, jak szczególnie w chwilach najtrudniejszych ważna jest możliwość liczenia na sugestie osób mądrych, które nam dobrze życzą. Otóż, poprzez dar rady, to sam Bóg, przez swego Ducha oświeca nasze serce, abyśmy pojęli właściwy sposób mówienia i zachowania oraz drogę, którą należy pójść. (...) Duch Święty poprzez dar rady czyni nasze sumienie zdolnym do dokonania konkretnego wyboru w komunii z Bogiem, zgodnie z logiką Jezusa i Jego Ewangelii. W ten sposób Duch Święty pomaga nam wzrastać wewnętrznie, sprawia, że rozwijamy się pozytywnie, we wspólnocie i pomaga nam, byśmy nie zdawali się na łaskę i niełaskę egoizmu i swojego sposobu widzenia rzeczy. W ten sposób Duch Święty pomaga nam się rozwijać a także żyć we wspólnocie".

1. Zdolność poznawania woli Bożej, podejmowania decyzji z nią zgodnych i pełnienia jej na postawie Ewangelii, reguły życia konsekrowanego, konstytucji wspólnoty życia konsekrowanego i "znaków czasu" (por VC 73).
2. Pielęgnowanie daru rozeznawania duchowego w życiu osobistym
3. Wspólnota - miejscem rozeznawania duchowego
4. Moja odpowiedzialność za poznanie Bożych planów wobec mnie i wspólnoty, ale i gotowość do przyjęcia tych rozpoznanych przez wspólnotę wobec mnie.

Modlitwa o DAR RADY


Styczeń 2017

Dar męstwa - "podstawą naszego bycia chrześcijanami w naszym zwyczajnym życiu codziennym" (Papież Franciszek w: Le7;Osservatore Romano nr 6/2014 str. 49-50. Katecheza wygłoszona 14 maja 2014)

"Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia" (Flp 4, 13)

Z Katechezy Papieża Franciszka
"Nie należy myśleć, że dar męstwa jest konieczny tylko w niektórych okazjach czy sytuacjach szczególnych. Dar ten powinien stanowić zasadniczą cechę naszego życia chrześcijańskiego w zwyczajności naszego życia powszedniego. Jak powiedziałem, każdego dnia w naszym życiu powszednim powinniśmy być mocni, potrzebujemy męstwa, by rozwijać nasze życie, rodzinę, wiarę. Święty Paweł Apostoł powiedział słowa, które warto usłyszeć: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13). Kiedy przychodzi zwyczajne życie, trudności, pamiętajmy o tych słowach: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. Pan daje moc zawsze, nigdy nie odmawia. Pan nigdy nie doświadcza nas ponad to, co możemy znieść. On jest zawsze z nami. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia".

1. Wierność w powołaniu przezwyciężanie napotykanych trudności.
2. Umiejętność przyjmowania i przeżywania trudnych doświadczeń - mocą Ducha Świętego.
3. Świadectwa męczenników w dziejach Kościoła, życia konsekrowanego, w dziejach naszego zgromadzenia. Odważni świadkowie Chrystusa.

Modlitwa o DAR MĘSTWA

Luty 2018

Dar umiejętności - "pozwalający nam pojąć, na podstawie świata stworzonego, wielkość i miłość Boga oraz Jego głęboką relację z każdym stworzeniem"(Papież Franciszek w: Le7;Osservatore Romano nr 6/2014 str. 50-51. Katecheza wygłoszona 21 maja 2014)

O Panie, nasz Boże,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz? (Ps 8, 1-5)
Zob. także: Ps 104; Mdr 13, 1-9; Dn 3, 51-90; Rz 3, 20.

Z Katechezy Papieża Franciszka
"Gdy nasze oczy oświecone są przez Ducha Świętego, to otwierają się na kontemplację Boga w pięknie przyrody i wspaniałości kosmosu, i prowadzą nas do odkrycia, że każda rzecz mówi nam o Bogu i Jego miłości. Wszystko to wzbudza w nas wielkie zdumienie i głębokie poczucie wdzięczności! Jest to uczucie, którego także doświadczamy, gdy podziwiamy jakieś arcydzieło sztuki lub jakieś cuda, które były owocem geniuszu i kreatywności człowieka. W obliczu tego wszystkiego Duch Święty prowadzi nas do chwalenia Pana z głębi naszego serca i rozpoznania w tym wszystkim co mamy i czym jesteśmy, bezcennego daru Boga i znaku Jego nieskończonej miłości względem nas".
1. Wdzięczność Bogu za dar stworzenia, troska o niego i odpowiedzialność. http://www.swieto...stworzenia
2. Umiejętność spostrzegania piękna i dobra w świecie i w naszym życiu oraz naszego w nim miejsca. "Poszukiwanie Bożego piękna każe osobom konsekrowanym zatroszczyć się o wizerunek Boga zniekształcony w obliczach braci i sióstr" (VC 75). http://www.swieto...losierdzie
3. Braterstwo stworzeń (św. Franciszek)

Modlitwa o DAR UMIEJĘTNOŚCI

Marzec 2018

Dar pobożności - "dotyczy sedna naszej tożsamości i naszego życia chrześcijańskiego" (Papież Franciszek w: Le7;Osservatore Romano nr 7/2014 str. 47-48. Katecheza wygłoszona 4 czerwca  2014)

"Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: "Abba, Ojcze!"  Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi" (Rz 8, 14 r11; 16)
"Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani -obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni!" (Kol 3, 12 - 15)

Z Katechezy Papieża Franciszka
"Tej więzi z Bogiem nie należy rozumieć jako obowiązku czy czegoś narzuconego: jest to więź wypływająca z naszej głębi. Chodzi natomiast o relację przeżywaną sercem: jest to nasza przyjaźń z Bogiem, dana nam przez Jezusa, przyjaźń, która zmienia nasze życie i napełnia nas entuzjazmem i radością. Z tego powodu dar pobożności budzi w nas przede wszystkim wdzięczność i uwielbienie. To właśnie jest najbardziej autentycznym motywem i sensem naszej czci i adoracji. Kiedy Duch Święty sprawia, że dostrzegamy obecność Pana i całą Jego miłość względem nas, to rozpala nasze serce i pobudza nas niemal naturalnie do modlitwy i celebrowania. Tak więc pobożność jest synonimem autentycznego ducha religijnego, synowskiej zażyłości z Bogiem, zdolności modlenia się do Niego z miłością i prostotą, właściwą osobom pokornego serca".

1. Pobożność jako żywa więź z Bogiem. Więź z Ojcem i więź z Chrystusem w Duchu Świętym. Synowska postawa wobec Ojca, oblubieńcza i braterska wobec Chrystusa. Dar pobożności przenika modlitwę, liturgię i adorację Najświętszego Sakramentu.
2. Braterska wspólnota "W braterskiej wspólnocie każdy uczy się żyć z tymi, których Bóg postawił obok niego, akceptując ich cechy pozytywne i jednocześnie ich odmienność i ograniczenia. W szczególności zaś uczy się dzielić otrzymanymi darami ku zbudowaniu wszystkich, ponieważ "wszystkim objawia się [Duch] dla wspólnego dobra" (1 Kor 12, 7)" (VC 67).
3. Modlitwa za siebie nawzajem jako wyraz wzajemnej odpowiedzialności za siebie i wiary w moc Bożej łaski.
4. Owoce Ducha Świętego. "Owoce Ducha Świętego to doskonałości, które On w nas kształtuje jako pierwociny wiecznej chwały" (KKK 1832). Owoce Ducha Świętego to także cechy chrześcijańskiej dojrzałości osoby konsekrowanej.

Modlitwa o DAR POBOŻNOŚCI

Kwiecień 2018

Dar bojaźni Bożej - "powierzenie się w ręce Boga z pokorą, szacunkiem i ufnością"(Papież Franciszek w:  Le7;Osservatore Romano nr 7/2014 str. 48-49. Katecheza wygłoszona 11 czerwca 2014)

"Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana i chodzi Jego drogami" (Ps 128, 1).
"Początkiem mądrości jest bojaźń Pana"(Syr 1, 4).

Z Katechezy Papieża Franciszka
"Bojaźń Boża pozwala nam sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem łaski i że naszą jedyną prawdziwą siłą jest naśladowanie Pana Jezusa oraz pozwolenie, by Ojciec mógł obdarzyć nas swoją dobrocią i swoim miłosierdziem. Tak więc ten dar Ducha Świętego udoskonala naszą wrażliwość i pomaga nam rozpoznać, że jesteśmy dziećmi kochanymi bez miary. Otworzyć serce, aby dobroć i miłosierdzie Boże weszły w nas. To właśnie sprawia Duch Święty: otwiera serca. Serce otwarte, aby przebaczenie, miłosierdzie, dobroć i czułość Ojca weszły w nas, gdyż jesteśmy dziećmi nieskończenie umiłowanymi".

1. Przyjęcie prawdy o sobie w postawie uległości, wdzięczności i uwielbienia Boga.
2. Powierzyć się dobroci Ojca, który nas miłuje. "Iść za Panem z pokorą, uległością i posłuszeństwem" (Franciszek).
3. Troska o zbawienie własne i bliźnich (Mt 5, 29; 10, 28; J 5, 14; Flp 2, 12).

Modlitwa o DAR BOJAŹNI BOŻEJ


Maj 2018

Maryja, Oblubienica Ducha Świętego Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym (Łk 1, 35)

1. "W Maryi zostają zapoczątkowane "wielkie sprawy Boże", które Duch będzie wypełniał w Chrystusie i w Kościele" (KKK 721-726). Otwarta na Ducha Świętego, Jego mocą przyjęła Syna Bożego, który w Jej łonie stał się człowiekiem, aby dać Go światu. Czyni to nieustannie.
2. Maryja, najpiękniejszy owoc i wzór życia duchowego jako życia w Duchu Świętym.
3. Maryjny wymiar duchowości życia konsekrowanego. Otwartość na Ducha, aby w nas i przez nas dawał życie światu. Przyjmować Jezusa w mocy Ducha Świętego, by nieść Go światu. "Jeśli św. Paweł naucza, że w tym życiu chodzi o to, aby Chrystus w was się ukształtował (Gal 4, 19), to Maryja, napełniona łaską i nosząca pod sercem Chrystusa, jest nie tylko najwspanialszym wzorem życia z Chrystusem i w Chrystusie, ale wzorem bardzo praktycznym i egzystencjalnym, według zasady Pawłowej: Dla mnie żyć to Chrystus (Fil 1, 21)" (ks. R. Rogowski).

Modlitwa  MAGNIFICAT


BIBLIOGRAFIA - Nauczanie Kościoła

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium.
Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis.
Franciszek, Encyklika Lumen fidei.
Franciszek, Encyklika Laudato sì.
Franciszek, 7x7 O sakramentach i Darach Ducha Świętego, Poznań 2015.
Franciszek, Katechezy o darach Ducha Świętego, http://www.koszal...a-swietego
Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem.
Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater.
Jan Paweł II, Adhortacja Vita consecrata.
Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego. Katechezy o Duchu Świętym, LEV 1992.
Jan Paweł II, Ewangelia o Duchu Świętym. Tysiąc myśli dla serca człowieka, red. S. Martinez, Bernardinum Pelplin 2011.
K. Wojtyła - Jan Paweł II, Narodziny wyznawców. Refleksje o bierzmowaniu, Rzym 2014.
Katechizm Kościoła Katolickiego 683-747; 914-945.
Literatura przedmiotu. Propozycje
Biel S. SJ, Powiew Ducha. Medytacje biblijne, WAM Kraków 2017.
Cantalamessa R., Wsłuchani w Ducha Świętego, Kraków 1994.
Chmielewski M:  "Zycie konsekrowane darem Ducha Świętego" http://www.instch...m-ducha-sw
Congar Y.F.-J. OP, Wierzę w Ducha Świętego, Warszawa 1995, t.1-2.
Dr17;Amore G., Owoce Ducha Świętego, Kraków 2010.
Drago A., Dary Ducha Świętego, WAM Kraków 1998.
Férant G. OP, Żar Ducha. Życie w Duchu Świętym według siedmiu listów Apokalipsy, Poznań 2015.
Finley M., Siedem darów Ducha Świętego, Kraków 2005.
Karmelita Bosy, Duch Święty wyprowadza na pustynię, WKB Kraków 2014.
Kudasiewicz J., Odkrywanie Ducha Świętego, Jedność Kielce 1998.
Laurentin R., Nieznany Duch Święty, Znak Kraków 1998.
Lécuru L., 7 darów Ducha Świętego, Esprit, Kraków 2009.
Mannig H, kard., Przewodnik życia w Duchu Świętym, Wydawnictwo AA. s.c. Kraków 2002.
Mühlan E., Prowadzenie przez Ducha Świętego. Jak rozpoznawać wolę Bożą w swoim życiu, Kraków 2010.
Newman J. H., Jak patrzeć na świat oczami Boga, PAX Warszawa
Pilaza X., Duch Boży, Jedność, Kielce 2006
Philippe Th., OP, Wierność Duchowi Świętemu, Kraków 2010.
Pr. zb., Maryja Oblubienica Ducha Świętego, red. A. Gąsior i inni, Biblos Tarnów 2009.
Raud A. CSSP, O działaniu Ducha Świętego w naszych duszach, Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 1998.
Stinissen W. OCD, Młode wino. O owocach Ducha Świętego, Wydawnictwo W drodze 2016.
Tokarski W.P. OFM, Charyzmaty, Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2003.
Pomoce duszpasterskie z Roku Ducha Świętego z 1998.
Pełna jest Ziemia Twego Ducha, Panie, Księgarnia św. Jacka Katowice 1997.
Życie Maryi w Duchu Świętym, Salvatoris Mater, rok 2008, n.3.
Kazimierz Fonfara, Cykl katechez o darach Ducha Świętego, http://www.opoka....afara.html
O siedmiu darach Ducha, http://e-dr.jezui...ach-ducha/
Teksty o Duchu Świętym, http://brewiarz.p.../duch.php3


Aneks
MODLITWY DO WYKORZYSTANIAMODLITWA O DAR DUCHA ŚWIĘTEGO

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej
Przenajświętsza Trójco, błogosławiona i błogosławiąca, napełnij błogosławieństwem swoich synów i córki, których powołałaś, aby wyznawali wielkość Twojej miłości, Twojej miłosiernej dobroci i Twojego piękna.
Ojcze Święty, uświęć swoich synów i córki, którzy konsekrowali się Tobie dla chwały Twojego imienia. Wspomagaj ich swoją mocą, aby mogli świadczyć, że Ty jesteś początkiem wszystkiego, jedynym źródłem miłości i wolności. Dziękujemy Ci za dar życia konsekrowanego, które z wiarą szuka Ciebie, a pełniąc swoją powszechną misję, wzywa wszystkich, aby zmierzali ku Tobie.
Jezu Zbawicielu, Słowo Wcielone, Ty powierzyłeś swoją drogę życia tym, których powołałeś: nadal przyciągaj do siebie ludzi, którzy będą dla współczesnego człowieka świadkami Twojego miłosierdzia, zapowiedzią Twojego powrotu, żywym znakiem dóbr przyszłego zmartwychwstania. Niech żadna próba nie oderwie ich od Twojej miłości!
Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło życia, który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty, prosimy Cię za wszystkie osoby konsekrowane. Napełnij ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić i służyć. Pozwól im zaznać Twojej przyjaźni, napełnij je Twoją radością i pociechą, pomagaj im przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach, uczyń je odblaskiem Boskiego piękna. Daj im odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa (por. Tt 3, 4).   (Jan Paweł II, Vita consecrata 111)

***
Duchu Święty, proszę Cię:
O dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. (w: Duch Święty. Modlitwy, wyd. WAM 2017).

***
Królu niebieski, Pocieszycielu,
Duchu Prawdy,
Który wszędzie jesteś
I wszystko wypełniasz.
Skarbnico wszelkiego dobra
I dawco Życia,
Przyjdź i zamieszkaj w nas.
Oczyść nas od wszelkiej zmazy,
I zbaw, o Dobry
Dusze nasze. (w: Nowenny i modlitwy do Ducha Świętego, wyd. AA, Kraków 2008)

***
Modlitwa Jana Pawła II do Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju! Duchu Prawdy, który przenikasz głębokości Boże, żywa pamięci i proroctwo Kościoła, prowadź ludzkość do uznania w Jezusie z Nazaretu Pana chwały, Zbawiciela świata, najwyższe spełnienie dziejów.
Duchu Stworzycielu, tajemniczy twórco Królestwa Bożego, mocą Twoich świętych darów wspomagaj Kościół, aby  niósł przyszłym pokoleniom światło zbawczego Słowa.
Duchu świętości, Boskie tchnienie, które porusza wszechświat, przyjdź i odnów oblicze ziemi. Wzbudź w sercach chrześcijan pragnienie pełnej jedności, aby byli dla świata skutecznym znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego.
Duchu komunii, duszo i podporo Kościoła, spraw, aby bogactwo charyzmatów i posług umacniało jedność Ciała Chrystusowego; spraw, aby wierni świeccy, osoby konsekrowane i wyświęceni szafarze sakramentów wspólnie dążyli do budowania Królestwa Bożego.
Duchu Pocieszycielu, niewyczerpane źródło radości i pokoju, pobudzaj do solidarności wobec potrzebujących, dodaj chorym otuchy, wystawionych na próby obdarz ufnością i nadzieją, ożyw we wszystkich chęć czynnego zaangażowania w budowie lepszej przyszłości.
Duchu mądrości, który nawiedzasz umysły i serca, spraw, aby postęp wiedzy i techniki służył życiu, sprawiedliwości i pokojowi. Wspieraj dialog z wyznawcami innych religii, pomóż różnym kulturom otworzyć się na wartość Ewangelii.
Duchu życia, za Twoją sprawą Słowo stało się ciałem w łonie Dziewicy, Niewiasty, która milczy i słucha. Ucz nas wrażliwości na tchnienia Twojej miłości i gotowości do odczytywania zawsze znaków czasu, które stawiasz na drogach historii.
Przyjdź, Duchu miłości i pokoju! Tobie, Duchu miłości, wraz z Ojcem Wszechmogącym i Synem Jednorodzonym wszelka cześć i chwała po wszystkie wieki wieków. Amen

Modlitwa o DAR MĄDROŚCI (Mdr 9, 1-6.9.10)
Boże przodków i Panie miłosierdzia,
któryś wszystko uczynił swoim słowem
i w Mądrości swojej stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
co przez Ciebie się stały,
by władał światem w świętości i sprawiedliwości
i w prawości serca sądy sprawował -
dajże mi Mądrość, co dzieli tron z Tobą,
i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci!
Bom sługa Twój, syn Twojej służebnicy,
człowiek niemocny i krótkowieczny,
zbyt słaby, by pojąć sprawiedliwość i prawa.
Choćby zresztą był ktoś doskonały między ludźmi,
jeśli mu braknie mądrości od Ciebie r11;
za nic będzie poczytany.
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła,
i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś,
i wie, co jest miłe Twym oczom,
co słuszne według Twych przykazań.
Wyślij ją z niebios świętych,
ześlij od tronu swej chwały,
by przy mnie będąc pracowała ze mną
i żebym poznał, co jest Tobie miłe.

***
Przyjdź Duchu Święty, napełnij nas światłem daru mądrości, abyśmy zawsze dokonywali właściwych wyborów wartości i wszystkie nasze dążenia zwracali do Boga, oczekującego z miłością na powrót swoich dzieci. Amen. (w: Nowenny i modlitwy do Ducha Świętego, wyd. AA, Kraków 2008)

Modlitwa o DAR ROZUMU

Duchu Święty, Boże, tchnij mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągnij mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen. (w: Duch Święty. Modlitwy, wyd. WAM 2017)

***
Przyjdź Duchu Święty, z darem rozumu, który uzdolni umysły do poznawania Prawdy ożywiającej naszą wiarę, nadzieję i miłość. Naucz nas pokornie poznawać nasze słabości i z dziecięcą ufnością poddawać się Twojej woli. Amen. (w: Nowenny i modlitwy do Ducha Świętego, wyd. AA, Kraków 2008)

Modlitwa o DAR RADY
Duchu Święty, Boże, który jesteś Światłem i życiem. Ty, który przenikasz głębokości Boga, wejdź w przestrzeń naszych serc. Przeniknij je światłem i uczyń świątynią spotkania z Bogiem, obcowania z Jego Miłością. Napełnij nasze serca życiem, które pulsuje nieustanną inspiracją w służbie dobra i miłości. Uczyń serca nasze jednością, mocą dobra, prawdy i miłości. Uczyń je mocnymi w służbie dobru wspólnemu, naszemu narodowi, naszej ojczyźnie, każdemu z nas, którzy tworzymy dzieje tej ziemi. (w: Modlitwy do Ducha Świętego, ITKM, 1998)

***
Przyjdź Duchu Święty, racz ubogacić nasze serca darem rady, który pomoże nam znaleźć wyjście z zawiłych i poplątanych dróg. Niech wyprowadzi nas z ciemności do światła Prawdy, przed którą schroniliśmy się w skorupę obojętności i egoizmu. Uczyń nas wolnymi. Amen. (w: Nowenny i modlitwy do Ducha Świętego, wyd. AA, Kraków 2008)

Modlitwa o DAR MĘSTWA
Duchu Święty, Boże, Duchu Ojca i Syna, korząc się przed Boskim majestatem Twoim, w obliczu nieba i ziemi, poświęcam Ci i oddaję duszę moją i ciało. Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości, doskonałość Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości. Ty jesteś światłem i siłą mej duszy. Przez Ciebie żyję, myślę i działam. Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie, nie grzeszył przeciw Tobie. Spraw, niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój, niech idę za Twymi natchnieniami i poruszeniami. Duchu Święty, dawco daru miłości, rozlewaj miłość Bożą w naszych sercach. Duchu Święty, dawco daru mądrości, oświecaj nas. Duchu Święty, dawco daru rozumu, pouczaj nas. Duchu Święty, dawco daru rady, radź nam i kieruj nami. Duchu Święty, dawco daru mocy, umacniaj nas. Duchu Święty, dawco daru umiejętności, rozpraszaj naszą nieświadomość. Duchu Święty, dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź nas od wszelkiego grzechu, byśmy nie utracili Boga. Duchu Święty, dawco daru pokoju, obdarzaj nas Twoim pokojem. Duchu Święty, dawco wolności, wyzwalaj nas z wszelkiej niewoli. Duchu Święty, dawco pocieszenia, pocieszaj nas w naszych smutkach i zmartwieniach. Błagamy Cię, Duchu Święty, udzielaj nam mocy, abyśmy w każdej chwili życia kierowali się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością. Duchu Święty, razem z Jezusem prowadź nas do Ojca. Amen. (w: Duch Święty. Modlitwy, wyd. WAM, 2017)

***

Przyjdź Duchu Święty, i pokrzep nas darem męstwa, byśmy w chwilach pokus i zwątpień, trudności i niebezpieczeństw, wytrwali przy Krzyżu z wiernością godną dzieci Bożych. Amen. (w: Nowenny i modlitwy do Ducha Świętego, wyd. AA, Kraków 2008)

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO O WYTRWANIE PRZY BOGU DO KOŃCA
Duchu Święty, Duchu wierny!
Ty nie opuszczasz tych, co Ciebie szukają,
wołają do Ciebie, proszą Ojca i Syna o Ciebie,
nie płoszą Cię obłudą, niemądrymi myślami
i nieprawością serca (por. Mdr 1, 5).
Duchu Święty, udziel nam daru wytrwania
przy Ojcu i Synu i przy Tobie,
któryś jest Ich miłością odwieczną.
Napełniaj nas zawsze i wszędzie,
o każdej porze i na każdym miejscu,
pamięcią o bliskości Boga,
o Jego tutaj obecności,
i wydaniem się woli Bożej,
rozumieniem słowa i natchnienia Twojego,
i wolnością, której Ty nadajesz kierunek
ku prawdziwemu i czystemu Dobru,
ku Jedynemu, który jest Dobry,
ku Bogu w Trójcy Świętej szczęśliwemu.
Jemu chwała i cześć,
uwielbienie i wdzięczność,
posłuszeństwo i służba
w mocy Twojej, Duchu Święty,
Duchu wierności i wytrwania
w czasie i wieczności. Amen.
(Ks. M. Bednarz SJ)

Modlitwa o DAR UMIEJĘTNOŚCI


Przyjdź Duchu Święty, i darem umiejętności uzdolnij nas do właściwego używania rzeczy doczesnych, aby to, co przemijające nie przysłoniło nam dobra wiecznego, i abyśmy, nie przywiązując się do tego, co nietrwałe, wykorzystywali to do budowania Twojego Królestwa na ziemi. Amen (w: Nowenny i modlitwy do Ducha Świętego, wyd. AA, Kraków 2008).

***
Duchu Święty, widzisz, że jestem jak dziecko, które tak mało umie, ale pragnie się uczyć. Obdarz mnie łaską Twej umiejętności, abym umiał dobrze żyć i dobrze umierać, rozeznawać dobro i zło, wybierać to, co lepsze i milsze Bogu i ludziom dla większego dobra wspólnego. Niech umiem rozeznać pozory i ułudę i przeciwstawić im się miłością prawdy i dobra, które noszą na sobie znak pochodzenia od Ciebie. Naucz mnie umiarkowania i spokojnej radości, bez wybujałości i przesady - nawet w dobrem. Niech umiem patrzeć na wszystko, co jest, życzliwie, wdzięcznie i pokornie, i zawsze z miłością, bo wszystko jest darem Boga i pełne Jego dobroczynnej obecności. Niech umiem dostrzegać wymowę darów, które mówią o Dawcy, wymowę stworzeń, które mówią o Stwórcy. Naucz mnie w cierpieniu i niepowodzeniu dostrzegać Twoje niepojęte dla mnie plany i cząstkę udziału w krzyżu Jezusa Chrystusa dla zbawienia świata całego r11; prosimy Cię, Duchu Święty.

Modlitwa o DAR POBOŻNOŚCI
Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło życia, który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty, prosimy Cię za wszystkie osoby konsekrowane. Napełnij ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić i służyć. Pozwól im zaznać Twojej przyjaźni, napełnij je Twoją radością i pociechą, pomagaj im przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach, uczyń je odblaskiem boskiego piękna. Daj im odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Amen. (w: Duchu Święty uświęć mnie. Modlitewnik, wyd. św. Stanisława BM, 2013)
Przyjdź Duchu Święty, z darem pobożności, abyśmy zawsze we wszystkim szukali twojej woli i aby każde nasze działanie i każde spotkanie z bliźnim było świadectwem naszej miłości do Wszechobecnego Boga. Amen. (w: Nowenny i modlitwy do Ducha Świętego, wyd. AA, Kraków 2008)

MODLITWA O OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Święty Boże, Miłości przedwieczna Ojca i Syna,
racz mi udzielić miłości swojej, abym nią miłował Boga i bliźniego.
Udziel mi wesela swego, abym w Tobie tylko szukał pociechy i radował się z łask od Ciebie otrzymywanych.
Udziel mi swego pokoju, abym go zachował w relacjach z Bogiem i z ludźmi.
Daj mi cierpliwość, abym wszystkie przykrości zniósł z uległością i łagodnie, bez goryczy i buntu.
Natchnij mnie dobrocią swoją, abym był dla bliźnich swoich uczynny, usłużny, uprzejmy, pożyteczny - ku ich radości i zbudowaniu.
Obdarz mnie dobroczynnością, abym potrzebom bliźnich chętnie i szybko zaradzał.
Udziel mi cierpliwości, abym z rozwagą i roztropnością podejmował się zobowiązań i sumiennie je wypełniał.
Obdarz mnie cichością, abym znosił wady i ułomności bliźnich, a wszelkie urazy chętnie darował.
Uzbrój mnie w zaufanie, abym był daleki od podejrzliwości względem moich bliźnich i chętnie, szczerze z nimi przestawał.
Udziel mi pokory i skromności w myślach, słowach i uczynkach.
Udziel mi, proszę, cnoty czystości, abym nigdy świadomie i dobrowolnie nie skalał swej duszy ani swego ciała.
Daj, abym był umiarkowany i opanowany we wszystkim,
także w pokarmach i napojach,
skromny w ubiorze i zachowaniu.
Obym Cię, Boski Gościu mojej duszy, nigdy nie zasmucił
żadnym grzechem, a zwłaszcza odmową miłości.
(ks. F. Grudniok)

Modlitwa o DAR BOJAŹNI BOŻEJ

O Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą swoją świętą pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał się mi lekki. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie! Wspomóż mnie w każdej Twej służbie. Daj mi miłość Twoją. Amen. (w: Duch Święty. Modlitwy, wyd. WAM, 2017)

***
Przyjdź Duchu Święty, z darem bojaźni Bożej i przenikaj nasze serca pragnieniem wytrwania w dobrym; lękiem przed grzechem, który oddala nas od Boga, oraz wolą pokornej służby, siejącej dobro w świecie.. Amen. (w: Nowenny i modlitwy do Ducha Świętego, wyd. AA, Kraków 2008)

MARYJA JEST NIEROZŁĄCZNĄ I PŁODNĄ OBLUBIENICĄ DUCHA ŚWIĘTEGO
(Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Apostolicum, Ząbki 2016, s. 70-72).

[34] Bóg Duch Święty pragnie w Maryi i przez Maryję kształtować sobie wybranych i mówi do Niej: In electis meis mitte radices - "Umiłowana Oblubienico moja, między moimi wybranymi zapuść korzenie (Syr 24,13 Wlg) wszystkich Twych cnót, aby wzrastali z cnoty w cnotę, z łaski w łaskę. Tak wielkie znalazłem upodobanie w Tobie, gdy żyłaś na ziemi, ćwicząc się w najwznioślejszych cnotach, że pragnę odnajdywać Cię jeszcze na ziemi, mimo że nie przestajesz być w niebie. Odradzaj się zatem i odtwarzaj w mych wybranych, bym w nich z upodobaniem dostrzegał korzenie Twej niezłomnej wiary, Twej głębokiej poko­ry, Twego bezgranicznego umartwienia, Twej wzniosłej modlitwy, Twego żarliwego miłosierdzia, Twej silnej nadziei i wszystkich cnót Twoich. Stale jesteś moją Oblubienicą wierną, czystą i płodną, jak niegdyś. Niech więc Twoja wiara daje mi wiernych, Twoja czystość - dziewice, niech Twoja płodność daje mi wybranych i rozszerza mój Kościół".
[35] Skoro Maryja zapuści korzenie w jakiejś duszy, działa w niej cuda łaski, jakie Ona jedna działać może, bo jest tą płodną Dziewicą, która w czystości i płodności nigdy nie miała ani mieć nie będzie podobnej sobie.
Za sprawą Ducha Świętego Maryja po­częła największe Arcydzieło, jakie kiedykolwiek istniało i istnieć będzie: Boga-człowieka. Niepokalana Dziewica będzie też działać owe największe rzeczy, które pod koniec świata dziać się będą. Kształtowanie i wychowywanie owych wielkich świętych, którzy wówczas nastaną, Jej są zastrzeżone, bo tylko Maryja, ta przedziwna i cudowna Dziewica, w łączności z Duchem Świętym działać może rzeczy nie­zwykłe i nadzwyczajne.
[36] Skoro tylko Duch Święty, Jej Oblubieniec, znajduje Ją w jakiejś duszy, wnet zbliża się ku niej, wstępuje w nią całkowicie i udziela się jej w miarę, jak dusza udziela miejsca Jego Oblubienicy.
Jednym z głównych powodów, dla których Duch Święty nie czyni po dziś dzień w du­szach uderzających cudów łaski, jest to, że nie są one dość ściśle zjednoczone z Jego wierną i nierozłączną Oblubienicą. Powiadam: "nierozłączną Oblubienicą", gdyż odkąd Duch Święty, substancjalna miłość Ojca i Syna, poślubił Maryję, by ukształtować Jezusa Chry­stusa, głowę wybranych i Jezusa Chrystusa w wybranych, odtąd nigdy się Jej nie wyrzekł, ponieważ zawsze była wierną i płodną.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ

Zdrowaś Maryjo, córko Boga Ojca; Zdrowaś Maryjo, Matko Syna Bożego; Zdrowaś Maryjo, oblubienico Ducha Świętego; Zdrowaś Maryjo, przybytku całej Trójcy Przenajświętszej. Zdrowaś Maryjo, Pani moja, dobra Matko, Królowo serca mego i życia mego, słodyczy i nadziejo jedyna po Jezusie, serce moje, duszo moja. Cały należę do Ciebie i wszystko moje jest Twoim. Dziewico błogosławiona ponad wszystkie stworzenia, proszę, niech dziś Twoja dusza będzie we mnie, ażebym mógł wychwalać Pana, niech Twój duch będzie we mnie, ażebym mógł rozradować się w Bogu.
Panno wierna, wyciśnij na mym sercu znak miłości, ażebym przez Ciebie i w Tobie odnalazł wierność memu Bogu.
Matko błogosławiona! Zechciej mnie łaskawie zaliczyć do grona tych, których jak dzieci kochasz, pouczasz, karmisz, którymi kierujesz i których wspierasz.  Pani Nieba! Nie pozwól, by było we mnie cokolwiek, co by nie należało do Ciebie, bowiem już wyrzekłem się wszystkiego. Córko Króla królów, której chwała jest w głębokościach, spraw, bym dla miłości Twojej nie rozpraszał się na rzeczy widzialne i przemijające, lecz bym w mym wnętrzu zajął się poszukiwaniem Boga, który jest moją radością, moim skarbem, honorem, chwałą i odpocznieniem, aż do chwili, kiedy dzięki działaniu Ducha Świętego, Twego wiernego Oblubieńca, i Twojemu, wiernej Jego Oblubienicy, Syn Twój umiłowany Jezus Chrystus w sercu mym zostanie w pełni ukształtowany na większą chwałę Boga, naszego Ojca, po wszystkie wieki wieków. Amen. (Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

***
MAGNIFICAT


"Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki». (Łk 1, 39 - 56)

***
Duchu życia, za Twoją sprawą
Słowo stało się Ciałem w łonie Dziewicy,
Niewiasty, która milczy i słucha.
Ucz nas wrażliwości na natchnienia
Twojej miłości i gotowości
do odczytywania zawsze znaków czasu,
które stawiasz na drogach historii. Amen. (w: Nowenny i modlitwy do Ducha Świętego, wyd. AA, Kraków 2008)

MODLITWA DO MARYI ŚWIĄTYNI DUCHA ŚWIĘTEGO

Ty umiałaś przyjąć Ducha Świętego całą duszą otwartą. Ty Go przyjęłaś przez wiarę, boś uwierzyła w Jego cudowne działanie w Twoim łonie. Ty Go przyjęłaś przez wydanie się całej Twojej istoty, przez powierzenie się potędze Jego miłości. Ty Go przyjęłaś przez czynną współpracę z Nim w miłości zbawczego wcielenia. Ty nie przestałaś przyjmować Go przez całe swe życie, słuchając Jego tajemniczego głosu i idąc za Jego natchnieniami.
Naucz nas przyjmować Ducha tak, jak Ty Go przyjmowałaś. Pomóż nam słuchać Go w tajni naszego serca, przyjmować Jego wskazania i rady. Ukaż nam drogę uległości Jego nauce i współpracy w Jego dziele.
Pragniemy, jak Ty przyjmować pełną miarę Ducha Świętego i nic nie tracić z Jego przyjścia do nas. Pobudzaj nasze pragnienie przyjęcia wszystkiego, co On zechce nam dać, i udziel nam Twojej radości z tego, że wszystko pozwalamy zagarnąć Duchowi Świętemu, że wszystko wydajemy w moc Jego miłości.

MODLITWA PAPIEŻA PAWŁA VI

O Maryjo, Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, Twemu Niepokalanemu Sercu powierzamy całą ludzkość. Wskaż jej drogę do poznania jedynego i prawdziwego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Uchroń nas od wszelkiego nieszczęścia, od wszelkiego grzechu i jego następstw. Użycz całemu światu pokoju w prawdzie, sprawiedliwości i miłości. O Ty, Niepokalanie Poczęte Serce, ofiaruj nieustannie Trójjedynemu Bogu drogocenną Krew Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, którą wylał no drzewie Krzyża ze swego Najświętszego Serca dla ratowania świata, aby On był jeszcze raz łaskawy i miłosierny i zechciał ludzkość zachować od zagłady i nieszczęścia. Amen.

Dodane przez sMonika dnia 23 październik 2017 09:48 · 0 Komentarzy · 9855 Czytań · Drukuj · PDF document
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
off
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Na dzisiaj
Losowa fotka
Chórzyści w gotowości
Chórzyści w gotowości
Święto Patronalne
Pomoc Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sMonika
15/03/2021 20:46
Relacja z Domu Samotnej Matki w Przemyślu w TVP 1
link
miedzy-ziemia-a-nie bem,14
032021,5242716 1


sMonika
30/11/2020 16:20
S. Dorota Burczyk-O zdalnej katechezie w Radio Fara
link
iwum-mp3/rtd-2020-1 1-24-a
ktywizacja_dzi eci_na_zdal
nej_katec hezie_sDorota-Bu
rczy k.mp3


sMonika
28/10/2020 11:33
Wywiad z s. Hiacyntą link

Archiwum
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.