Hide/Show Panels Hide/Show Panels
off

Historia Zgromadzenia


Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła, o popularnej nazwie michalitki jest instytutem zakonnym, w którym siostry łączą postawę kontemplacyjnego uwielbienia Boga z czynną miłością apostolską realizowaną w pracy wychowawczej, katechetycznej, charytatywno-społecznej, w duszpasterstwie parafialnym i na misjach.

Zgromadzenie założył pod koniec XIX wieku bł. ks. Bronisław Markiewicz przy współudziale Sługi Bożej m. Anny Kaworek. Podstawą życia sióstr są dwie zasady: rKtóż jak Bógr1; i rPowściągliwość i Pracar1;. Zasady te zobowiązują nas do umiłowania Boga nade wszystko i szukania Jego chwały przez realizowanie dobra, sprawiedliwości i miłości.
Powołaniem naszym jest ukazywanie Chrystusa światu, a szczególnie dzieciom i młodzieży przez wychowywanie w zasadach wiary oraz w duchu powściągliwości i pracy.
Głównym patronem wspólnoty jest św. Michał Archanioł pierwszy obrońca chwały Bożej i zwycięstwa prawdy. Razem z Nim i na Jego wzór pragniemy:

  • adorować Tego, któremu cześć wyśpiewują Aniołowie i wychwalają wszyscy sprawiedliwi, a bez którego niespokojne jest ludzkie serce;
  • kochać Tego, który pierwszy obdarzył miłością i zawsze pozostaje wierny;
  • służyć Temu, który jest jedynym Panem, a potrzebuje pomocy w biednym dziecku i każdym potrzebującym człowieku;
  • poprzestawać na małym, żyć radośnie, pracowicie i powściągliwie, wierząc, że On sam wystarczy.


W Polsce jesteśmy obecne na 30 placówkach parafialnych. Pracujemy jako katechetki, pielęgniarki, zakrystianki, organistki, kancelistki, opiekunki parafialne. Prowadzimy domy dziecka, przedszkola, świetlice środowiskowe, dom matki i dziecka. Zgromadzenie wyrosło na polskiej ziemi, ale obecnie objęło działalnością apostolską i wychowawczą także inne kraje. Siostry Michalitki pracują we Francji, Niemczech, Włoszech, na Białorusi i Ukrainie, a w Kamerunie prowadzimy dwie placówki misyjne. Wszędzie posługujemy najbardziej potrzebującym.


HISTORIA DŁUŻSZA


Po prawej stronie drogi wiodącej z Krosna do Iwonicza i Rymanowa, na skraju miejscowości Miejsce Piastowe, w głębi ogrodu, stoją zabudowania należące do Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła. Tu na podkarpackiej ziemi narodziło się to Zgromadzenie i tu w domu macierzystym znajduje się siedziba Zarządu Generalnego. Bliżej drogi stoi duży dwupiętrowy dom z czerwonej cegły, wybudowany przez siostry w latach 1920 - 1925. Nowa część o białych tynkach, dobudowana w latach 1982-1986, wraz z czerwonym murem pierwszego domu daje wspaniałe i sercu drogie połączenie barw. Przed domem znajduje się duży klomb w kształcie serca. Nie bez znaczenia jest tu ten znak "serce", bowiem wszystko, co tu się znajduje "z serca wyrosło", z głębokiego umiłowania Boga, Ojczyzny i dziecka opuszczonego.
Historia Zgromadzenia Sióstr Michalitek wpisana jest w dzieje Kościoła, naszej Ojczyzny i polskiego społeczeństwa. Spójrzmy więc w przeszłość, aby lepiej rozumieć i przeżywać teraźniejszość i z nadzieją otwierać się na przyszłość.
Początki zgromadzenia sięgają końca XIX wieku i trwającego wówczas - mimo zaborczych kordonów - polskiego odrodzenia religijnego. Specyfiką wszystkich powstających wówczas dzieł było zespolenie idei narodowej, idei odrodzenia religijnego z pracą społeczną "wśród ludu, przez lud i dla ludu". W takim duchu pracował w latach 1892-1912 ks. Bronisław Markiewicz, salezjanin, proboszcz małej galicyjskiej wsi Miejsce, z jego inicjatywy nazwanej od 1895 r. Miejscem Piastowym.
Założyciel Zgromadzeń św. Michała Archanioła, ks. Bronisław Markiewicz /1842-1912/ nawoływał do sprawiedliwości społecznej, trzeźwości, wypełnienia Kazimierzowych ślubów narodu i braterstwa ludów. Gorąco czcił Niepokalaną Królowę Polski, był apostołem częstej komunii św. wiernych i wczesnej komunii św. dzieci. Przepowiedział Papieża Polaka. W dramacie "Bój bezkrwawy" (wyd. III, Rzym 1979) pisze: "Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu Wielkiego Papieża". Dla zaradzenia palącym potrzebom społecznym opracował zwarty program wychowawczy oparty na zasadach wiary, powściągliwości i pracy. Jako salezjanin "pragnął jednego, aby być narzędziem przeniesienia idei ks. Bosko na terytorium ziem polskich". W "Realiście" o. Władysław Kluz napisał: "Przed oczyma jego duszy stały niekończące się szeregi sierot polskich i dzieci bezdomnych... Pragnął dla nich zbudować miasteczko, gdzie by odnalazły dom rodzinny i gdzie byłyby szkoły, warsztaty, w których zdobywałyby wiedzę i postawę obywatelską". Właśnie w Miejscu Piastowym założył pierwsze zakłady wychowawcze dla chłopców i dziewcząt, które pod jego kierunkiem prowadzili jego duchowi synowie i córki, przyszli Michalici i Michalitki. Ks. Markiewicz pragnął wychowywać w duchu katolickim i polskim ubogą i zaniedbaną młodzież, osierocone dzieci. Potrzeba takich zakładów była ogromna, wystarczy nadmienić, że liczba dzieci opuszczonych w Galicji pod koniec XIX wieku dochodziła 50 tysięcy.
Ksiądz Markiewicz zmarł w Miejscu Piastowym 29.01.1912 r., nie doczekawszy zatwierdzenia kościelnego założonych zgromadzeń. W latach 1958 - 1994 trwał proces beatyfikacyjny, zakończony w dniu 2 lipca 1994 r. promulgowaniem w obecności papieża Jana Pawła II dekretu o heroiczności cnót sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza. 19 czerwca 2005 r odbyła się jego beatyfikacja.
Naczelne hasła "Powściągliwość i Praca", obrane dla dzieła wychowawczego, stały się pomocą w rozwiązywaniu wielu codziennych potrzeb. Powściągliwość - jako zdolność poprzestawania na małym i przyjmowania z wdzięcznością wszystkiego, jako daru Boga, wytyczała kierunek pracy duchowej, praca natomiast zarówno fizyczna jak i intelektualna stała się źródłem utrzymania i rozwoju nowych wspólnot zakonnych i dzieł wychowawczych przez nie prowadzonych. W tworzonych zakładach kładziono szczególny nacisk na przygotowanie zawodowe wychowanków, wyrobienie postawy szacunku dla pracy w potrójnym jej wymiarze: fizycznej, umysłowej i duchowej oraz na formację religijną.

Przed starą plebania w Miejscu Piastowym

Przy braku kościelnej akceptacji, od 1898 r. aż do chwili zatwierdzenia obie rodziny zakonne pracowały w ramach świeckiego Towarzystwa "Powściągliwość i Praca". Od roku 1902 patronuje im św. Michał Archanioł - sam zachwycony Stwórcą i Panem, pierwszy stanął w obronie czci i chwały Boga, pociągając za sobą zastępy dobrych aniołów. Pod Jego sztandarem prowadzimy bój bezkrwawy o zwycięstwo prawdy i Królestwo Boże w sercach ludzkich.

Pierwsze kandydatki przybywały do Miejsca Piastowego od 1894 r. ze wszystkich trzech zaborów. Praca ich była zupełnie bezinteresowna i pełna poświęcenia. Od początku poprzez głoszone konferencje Ojciec Założyciel przygotowywał i zaprawiał siostry do pracy wychowawczej i życia zakonnego. Napisał regułę zawiązującego się zgromadzenia, której art. 1 mówił: "Celem Zgromadzenia żeńskiego św. Michała Archanioła jest dążność do własnego uświątobliwienia czyli doskonałość chrześcijańska, pomagać bliźnim do zbawienia, a przede wszystkim wychowywać dzieci ubogie i opuszczone prawdziwie po chrześcijańsku. (Siostry) będą utrzymywać zakłady wychowawcze dzieci opuszczonych ze środków, jakie im poda Opatrzność Boska. W nich zaprawiać będą młodzież do cnót chrześcijańskich i tak ją kształcić, iżby w swoim czasie mogła sobie zapracować uczciwie na kawałek chleba". Ks. Markiewicz rozbudzał w siostrach cnotę miłości Boga i żarliwej miłości bliźniego oraz posłuszeństwo i pracowitość. Często przypominał im słowa Pana Jezusa "świętymi bądźcie". Mawiał "Módlmy się, żeby nas Pan Bóg uczynił świętymi, chociaż nie będziemy kanonizowani, ale świętymi być musimy". Był radykalny w odczytywaniu nakazów Ewangelii, przestrzegał: "Kto tu nie przyszedł, aby zostać świętym, aby przez pokorę, zaparcie się siebie i pracę przypodobać się jedynie Bogu i zdobyć sobie wyższy stopień doskonałości, taki niech sobie od nas idzie".
Zgromadzenie wzrastało wśród rozlicznych braków i trudności, z których najboleśniejszym był brak kościelnego zatwierdzenia. Wobec prawa były tylko służącymi - "służącymi dzieci opuszczonych", a pierwszym habitem prosta suknia i czarna chustka na głowie. Wobec wielu życiowych prób, braku zatwierdzenia siostry trwały w powołaniu umocnione przykładem Założyciela i złożonymi Bogu prywatnymi ślubami. Przybywały też stale nowe kandydatki.

Szczególną rolę w tworzeniu wspólnoty sióstr odegrała Sługa Boża Anna Kaworek /1872-1936/. Pochodziła ze Śląska. W 1894 r. przyjechała do Miejsca Piastowego i pomimo bardzo trudnych warunków życia, pozostała w Miejscu, poznając wyraźnie wolę Boga, że ma się poświęcić dla "maluczkich". W 1897 r. wraz z 5 towarzyszkami złożyła na ręce ks. Markiewicza prywatne śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a w rok później śluby wieczyste. 2.11.1898 r. wybrana została przełożoną tworzącej się wspólnoty zakonnej. Przez swą niezachwianą wierność dla idei Założyciela i trwanie u steru młodego zgromadzenia zasłużyła na miano Współzałożycielki. Wykazała się swoistym charyzmatem w spełnianiu funkcji przełożonej. Kierowała Zgromadzeniem aż do swej śmierci 30.12.1936 r. będąc dla sióstr wzorem wiary i czytelnym znakiem charyzmatu "by służyć ubogim i opuszczonym poprzez powściągliwość i pracę. W latach 1993-1997 na terenie archidiecezji przemyskiej trwał proces kanonizacyjny Sługi Bożej matki Anny Kaworek, przekazany do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie w dniu 30.12.1997 r.
W latach 1923 - 1928 Zgromadzenie prowadziło działalność wychowawczą jako "Stowarzyszenie Niewiast im. Ks. Bronisława Markiewicza".

articles: siostraidziecizradomia.jpg

Po 34 latach wytrwałej pracy na rzecz najbiedniejszych i opuszczonych dzieci i młodzieży doczekały kościelnego zatwierdzenia, którego dokonał w dniu 21 sierpnia 1928 r. biskup przemyski Anatol Nowak. Po latach oczekiwań i niezłomnej wierności powołaniu zakonnemu były teraz "Towarzystwem Sióstr św. Michała Archanioła" . Mogły przywdziać tak bardzo wytęskniony habit zakonny, jako zewnętrzny znak całkowitego oddania się Bogu. W 1956 r. wraz z otrzymaniem dekretu pochwalnego Stolicy Apostolskiej, zgromadzenie zostało zaliczone w poczet zgromadzeń na prawie papieskim.

W latach 1928 - 1956 zgromadzenie podjęło pracę na 25 nowych placówkach. Siostry prowadziły 12 domów dziecka, 17 ochronek i przedszkoli, obejmując opieką około 3 tyś. dzieci Okres okupacji zwiększył jeszcze zakres działalności wychowawczej zgromadzenia. Po drugiej wojnie światowej, na skutek dokonujących się w Polsce przemian odebrano wszystkie placówki wychowawcze. Już przed rokiem 1989 zaczęłyśmy na większą skalę powracać do pracy wychowawczej zgodnie z otrzymanym charyzmatem, by ukazywać Chrystusa światu, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży przez wychowywanie jej w zasadach wiary świętej oraz w duchu powściągliwości i pracy. W Polsce Siostry Michalitki pracują w 31 placówkach, prowadząc obecnie 6 domów dziecka, 6 przedszkoli, 3 świetlice środowiskowe i 1 dom matki i dziecka. Ponadto pracują jako katechetki, pielęgniarki, zakrystianki, organistki, kancelistki i opiekunki parafialne.

Choć zgromadzenie wyrosło na polskiej ziemi, obejmuje swym wpływem apostolskim i wychowawczym także inne kraje. W latach 1976-1984 siostry pracowały jako pielęgniarki w Libii. Obecnie jest 7 placówek zagranicznych. Michalitki pracują w Niemczech, Francji, Białorusi i Ukrainie. Od 1984 r. obecne są w Kamerunie na dwóch placówkach misyjnych, wszędzie posługując najbardziej potrzebującym, szczególnie dzieciom i młodzieży.
Ks. Markiewicz wytyczył siostrom heroiczną drogę do świętości poprzez całkowite zaparcie się siebie i poświęcenie najuboższym. Całe życie sióstr przeniknięte jest duchem uwielbienia Boga. Tę postawę uwielbienia doskonale określa modlitwa Ojca Założyciela: "Oto jestem Panie, aby Ci hołd złożyć, wielbić, miłować, dziękować, aby z aniołami Tobie towarzyszyć". Centrum życia i najważniejszym wydarzeniem każdego dnia stanowi Eucharystia. Jest to czas współofiarowania siebie samych razem z Chrystusem Bogu Ojcu. Niepokalana jest panią i Mistrzynią życia wewnętrznego sióstr. Jej oddajemy się całkowicie, naśladując postawę Służebnicy Pańskiej ustawicznie zatopionej w Bogu i zatroskanej o zbawienie dusz.

W 2003 roku Zgromadzenie obchodziło 75-lecie kościelnego zatwierdzenia. Z tej okazji otrzymałyśmy list i błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II. Ojciec święty życzy nam, by przeświadczenie naszego Ojca Założyciela, że "troska o wychowanie dzieci, a szczególnie biednych, odmieni oblicze ziemi", było swoistym wyzwaniem na początku nowego tysiąclecia, by w tym duchu rozwijać dzieła apostolskie i z odwagą podejmować nowe dzieła miłosierdzia w kraju i na misjach.
Obecnie Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła liczy 258 sióstr profesek, 9 nowicjuszek, 2 postulantek i 4 kandydatki.

articles: sgabrielahafciarka.jpgDo profesji wieczystej siostry przygotowują się 9 lat: 1 rok kandydatury, 1 rok postulatu, 2 lata nowicjatu i 5 lat junioratu. W ramach poszczególnych etapów formacji prowadzone są regularne wykłady dokształcające z teologii, Pisma św., życia duchowego, historii.
Wszystkie siostry mają możliwość rozwijania własnych talentów poetyckich, plastycznych, muzycznych. Wiele sióstr zdobywa formację intelektualną i zawodową na wyższych studiach, a wszystko po to, by z wewnętrznej dynamiki życia wypływało apostolskie zaangażowanie w Kościele.

 

oprac. s. Nereusza Krystyna Czubińska


 

Dodane przez pjurek99 dnia 31 lipiec 2007 11:48 · 0 Komentarzy · 23324 Czytań · Drukuj · PDF document
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
off
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Na dzisiaj
Losowa fotka
dzielę się z Wami opłatkiem
dzielę się z Wami opłatkiem
Święta w klasztorze
Pomoc Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sMonika
15/03/2021 20:46
Relacja z Domu Samotnej Matki w Przemyślu w TVP 1
link
miedzy-ziemia-a-nie bem,14
032021,5242716 1


sMonika
30/11/2020 16:20
S. Dorota Burczyk-O zdalnej katechezie w Radio Fara
link
iwum-mp3/rtd-2020-1 1-24-a
ktywizacja_dzi eci_na_zdal
nej_katec hezie_sDorota-Bu
rczy k.mp3


sMonika
28/10/2020 11:33
Wywiad z s. Hiacyntą link

Archiwum
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.