Hide/Show Panels Hide/Show Panels
off

Przetarg - informacja

Miejsce Piastowe: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego: Dom Zakonny z przedszkolem i ośrodkiem rekolekcyjno-konferencyjnym

Numer ogłoszenia: 141233 - 2008; data zamieszczenia: 26.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, ul. ks. Br. Markiewicza 22, 38-430 Miejsce Piastowe, woj. podkarpackie, tel. 013 4338131, fax 013 4338132.

r6; Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalitki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kościelna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego: Dom Zakonny z przedszkolem i ośrodkiem rekolekcyjno-konferencyjnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZAKRES CZYNNOŚCI INWESTORA ZASTĘPCZEGO
dla zadania inwestycyjnego: Dom Zakonny z przedszkolem i ośrodkiem rekolekcyjno-konferencyjnym

A. Odpowiedzialność Inwestora zastępczego

1. Inwestor zastępczy pełniąc czynności zastępstwa inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego jako Jego pełnomocnik.
2. Inwestor zastępczy zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego.
3. Inwestor zastępczy ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową ocenianych w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
4. Naprawienie szkody obejmuje wyłącznie straty, które Zamawiający rzeczywiście poniósł.

B. Obowiązki Inwestora zastępczego.

1. Inwestor zastępczy zobowiązuje się do realizacji praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przy jego udziale przez Zamawiającego o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.
2. Strony ustalają, że do szczegółowych obowiązków Inwestora zastępczego należy:
a) Przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy w/w inwestycji w trybie zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z przepisami obowiązującej na dzień wszczęcia postępowania ustawy prawo zamówień publicznych:
- sprawdzenie prawidłowości przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji wykonania i odbioru robót i dokumentacji kosztorysowej przez pracowników Inwestora zastępczego,
- ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym warunków stawianych przyszłym wykonawcom robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robót, kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności, należy uwzględnić wykonanie robót etapowo zgodnie z zdolnością finansową Zamawiającego
- przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wzorem umowy oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania po zaakceptowaniu przez Zamawiającego
- udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ
- organizacja otwarcia ofert z udziałem przedstawicieli zamawiającego
- dokonanie oceny złożonych ofert i przedstawienie protokołu Zamawiającemu
- wybór wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą w świetle postawionych kryteriów
- udzielanie odpowiedzi na protesty złożone przez wykonawców, udział w ewentualnych odwołaniach przez nich wniesionych
- pełna odpowiedzialność za przeprowadzenie procedury przetargowej
b) Doprowadzenie do zawarcia umowy z Wykonawcą:
- przygotowanie do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, przedstawienie jej przed podpisaniem do akceptacji Zamawiającemu
- wykonanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji: zbiorczego zestawienia kosztów oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych po wyłonieniu Wykonawcy tych robót w terminie 10 dni od podpisania umowy z Wykonawcą
3. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
4. Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego
5. Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie, a w szczególności konstrukcyjnej, ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej, wod-kan, co, gaz wentylacja, sieci zewnętrzne sanitarne, gazowe, elektryczne ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
6. Kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne ;
7. Dopilnowanie odbioru podłoża przez geologa i potwierdzenia tego faktu stosownym zapisem,
8. Kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego .
9. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;
10. Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub ) ulegających zakryciu;
11. Sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym,
12. Współpraca z projektantem - kwalifikowanie nadzorów autorskich do zapłaty,
13. Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji wykonawcy robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek,
14. Opracowywanie sprawozdań miesięcznych z wykonanego zakresu rzeczowo - finansowego,
15. Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
16. Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym,
17. Pozyskanie inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz dokumentacji powykonawczej,
18. Sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym,
19. Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót,
20. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań , także tych wymagających odkrycia robót lub elementów
21. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
22. Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
23. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy,
24. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót , bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu,
25. Doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający,
26. Przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i pozwolenia na budowę
27. Egzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego,
28. Udział w rozruchu.
29. Kontrola rozliczeń finansowych, w tym:
a). Kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot; w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą,
b). Sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty,
c). Sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót,
d). Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających Wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z Wykonawcą umowie.
e). Dopilnowanie, by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone;
f). Rozliczenie końcowe inwestycji (włącznie z rozliczeniem dotacji pozyskanych przez zamawiającego ze źródeł zewnętrznych).

C. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inwestor zastępczy winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.
2. Inwestor zastępczy zobowiązany jest do co najmniej 3 krotnej wizyty na placu budowy w każdym tygodniu trwania prac budowlanych - co potwierdzi wpisem w dzienniku budowy. Dodatkowo Inwestor zastępczy zobowiązuje się do przybycia na budowę na wezwanie Zamawiającego w razie zaistniałej potrzeby, w czasie 2 godzin od telefonicznego zawiadomienia.
3. Zamawiający z uwagi na ograniczenia w przepływie środków finansowych zastrzega sobie możliwość zawieszenia wykonywania robot budowlanych na określony czas. W takim przypadku, Inwestorowi zastępczemu nie przysługuje wynagrodzenie za okres, w którym nastąpiło zawieszenie wykonywania robót budowlanych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.26.40.00-7, 74.26.20.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

r6; Informacja na temat wadium:
1.Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Wadium wynosi: 3 000 zł.(słownie: trzy tysiące złotych)

2.Wadium może być wnoszone:
- przelewem - na rachunek Zamawiającego: Bank PEKAO SA II-O w Krośnie, nr r-ku 44 1240 1457 1111 0010 1872 2753 z dopiskiem -Wadium- przed upływem terminu składania ofert tak, aby przed upływem tego terminu wadium znajdowało się na ww. rachunku;
- w poręczeniach: bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) - oryginały dokumentów dołączone do oferty w odrębnej kopercie opisanej -wadium- przed upływem terminu składania ofert, natomiast kserokopia dokumentu (dokumentów) winna załączona być do oferty.

3.Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.

4. Wadium złożone w formie poręczenia lub gwarancji musi być wystawione na: Zgromadzeniem Sióstr św. Michała Archanioła, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Ks. Br. Markiewicza 22

5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji zamawiający wymaga, aby w treści takiego dokumentu znalazło się oświadczenie Gwaranta (Poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji (poręczenia) nie był krótszy niż okres związania ofertą..III.2) WARUNKI UDZIAŁU

r6; Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy (podstawa prawna art. 22 ust 1 pkt 1 i 4 ustawy);
2. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (podstawa prawna art. 22 ust 1 pkt 3 ustawy). Warunek uważa się za spełniony jeśli wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500.000zł;

3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (podstawa prawna art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy). Warunek uważa się za spełniony jeśli wykonawca wykaże się:
A. doświadczeniem - w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania pełnił funkcje nadzoru inwestorskiego na minimum 3 kubaturowych obiektach budowlanych o kubaturze co najmniej 5000m3 każdy i wartości każdej inwestycji co najmniej 2.000.000zł, oraz co najmniej jedna z tych robót była finansowana lub współfinansowana ze środków publicznych.
B. Dysponuje osobami mogącymi wykonać zamówienie tj. posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie co najmniej: konstrukcyjnym, ogólnobudowalnym, elektrycznym, sanitarnym, wod-kan, co, gaz, wentylacja, sieci zewnętrzne sanitarne, gazowe, kierowania budową i zrzeszonymi we właściwej izbie samorządu zawodowego.

r6; Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. Oświadczenie wykonawcy, wypełnione i własnoręcznie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy według druku stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji.
3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 500 000zł.
4. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwego samorządu zawodowego.
5. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;
6. Dowód wniesienia wadium;
7. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.michalitki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kancelaria Prawna Prawa Międzynarodowego Paluch i Wspólnicy Sp.Kom. 31-019 Kraków ul. Floriańska 15/4.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: --nie dotyczy--

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: --nie dotyczy--

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2008 godzina 14:00, miejsce: Kancelaria Prawna Prawa Międzynarodowego Paluch i Wspólnicy Sp.Kom. 31-019 Kraków ul. Floriańska 15/4 - sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych

Dodane przez cssma dnia 26 czerwiec 2008 13:46 · 0 Komentarzy · 16520 Czytań · Drukuj · PDF document
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
off
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Na dzisiaj
Losowa fotka
Pomoc Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sMonika
15/03/2021 20:46
Relacja z Domu Samotnej Matki w Przemyślu w TVP 1
link
miedzy-ziemia-a-nie bem,14
032021,5242716 1


sMonika
30/11/2020 16:20
S. Dorota Burczyk-O zdalnej katechezie w Radio Fara
link
iwum-mp3/rtd-2020-1 1-24-a
ktywizacja_dzi eci_na_zdal
nej_katec hezie_sDorota-Bu
rczy k.mp3


sMonika
28/10/2020 11:33
Wywiad z s. Hiacyntą link

Archiwum
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.