Wspólnota Niewiast
„Mi-ka-EL”

przy Zgromadzeniu Sióstr
św. Michała Archanioła

„Dobrze jest wyjść poza siebie, by przyłączyć się do innych”.

                                                                            /Francisek, Ewangelii Gaudium, nr 87/

Spotkania formacyjne  Wspólnoty Niewiast MI-ka-EL,  Warszawa
,, Apostołka Apostołów” 

STATUT WSPÓLNOTY Terminy Wspólnoty Niewiast Mi-ka-EL Na rok formacyjny 2022/ 2023 ŚWIADECTWA GALERIA

LIST APOSTOLSKI MULIERIS DIGNITATEM OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II Z OKAZJI ROKU MARYJNEGO O GODNOŚCI I POWOŁANIU KOBIETY

1. Godność kobiety i jej powołanie — odwieczny temat refleksji ludzkiej i chrześcijańskiej — nabrały w ostatnim okresie szczególnej wyrazistości. Świadczą o tym między innymi wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, które odzwierciedla Sobór Watykański II w poszczególnych
dokumentach, aby w Orędziu końcowym powiedzieć: „Nadchodzi godzina, nadeszła już godzina, w której powołanie niewiasty realizuje się w pełni. Godzina, w której niewiasta swoim wpływem promieniuje na społeczeństwo i uzyskuje władzę nigdy dotąd nie posiadaną. Dlatego też w chwili,
kiedy ludzkość przeżywa tak głębokie przemiany, niewiasty przepojone duchem ewangelicznym mogą nieść wielką pomoc ludzkości, aby nie upadła”. Słowa tego Orędzia streszczają to, co znalazło wyraz w magisterium soborowym, zwłaszcza
w Konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes oraz w Dekrecie o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem.

Czytaj dalej...

OGÓLNE INFORMACJE

Jest to wspólnota modlitwy, służby Bogu i ludziom  w duchu michalickiego charyzmatu, w jedności i we współpracy ze  Zgromadzeniem  Sióstr św. Michała Archanioła. Pragnąca  żyć głębiej ideałami Założycieli Zgromadzenia: bł. Ks. Br. Markiewicza
i czcigodnej sł. Bożej Matki Anny Kaworek.

Wspólnotę tę tworzą kobiety samotne, o ustabilizowanej materialnie  sytuacji życiowej, a także zamężne, które noszą w swoim sercu pragnienie poświęcenia się Bogu przez modlitwę i włączenie się
w konkretne dzieła apostolskie.

Wspólnota ma charakter świecki i stanowi według słów bł. ks. Bronisława Markiewicza „poczet wybranych ludzi” w zbawczym dziele ratowania dusz pod patronatem św. Michała Archanioła i wojsk anielskich. W sposób duchowy i czynnie uczestniczy w charyzmacie sióstr michalitek określonym u samego początku jego powstania w słowach skierowanych do Współzałożycielki Matki Anny: „Idąc w ślady swego Patrona
i Wodza, niech Towarzystwo wasze, jako armia niezwyciężona podbija Chrystusowi nieśmiertelne dusze prowadząc je do prawdziwego pokoju
i szczęścia”. (List O. Rotha do Matki Anny Kaworek). Na wzór św. Michała Archanioła i dziewięciu chórów anielskich podejmują wraz z siostrami michalitkami „bój bezkrwawy” o chwałę Boga i zbawienie dusz. Są posłane do świata z mocą modlitwy uwielbienia na wszystkie drogi ubóstwa
i zniewoleń współczesnych ludzi, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Niosą błogosławieństwo i miłość do miejsc naznaczonych nienawiścią, przekleństwem i okultyzmem. Walczą orężem modlitwy, pokory, powściągliwości i pracy. Aby razem z Niepokalaną mogły iść w ślady swego Patrona i Wodza  i jako armia niezwyciężona podbijać Chrystusowi nieśmiertelne dusze oraz prowadzić je do prawdziwego pokoju i szczęścia, podejmują systematyczną formację duchową pod opieką osoby wyznaczonej przez Zgromadzenie.

W obecnym czasie natężonej walki dobra  ze złem, ważnym przesłaniem dla michalitek i michalitów oraz „przyjaciół i sympatyków naszej idei” (Konst. 83) są słowa bł. Bronisława Markiewicza, jakie napisał na łamach „Powściągliwości i Pracy” o  św. Michale Archaniele w latach
1900 – 1902: Sam Pan Bóg uczy nas tej prawdy, gdy mówi, iż najsłabsze siły, gdy się połączą stają się potężnymi, i jeżeli łatwo zerwać sznur jeden, trzy splecione zerwać sznury trudnym jest! ( Koh 4,12)

 

„(…) Zapewne, my, którzy się nazywamy chrześcijanami powinniśmy się skupiać w tych czasach przewrotności i łączyć, byśmy rozszerzyli ducha modlitwy
i ducha miłości, tymi środkami, których nam dostarcza religia, starając się w ten sposób odwrócić, a przynajmniej zmniejszyć niebezpieczeństwo które grozi niewinności dziatwy
i obyczajności młodzieży, wzrastającej obok nas, a mających dzierżyć kiedyś losy społeczne.”

  /Bł. Br.Markiewicz/