Rekolekcje Wspólnoty Niewiast MI-ka-EL

W dniach 2-4 września 2022 r. w Miejscu Piastowym odbyły się rekolekcje Wspólnoty Niewiast Mi-ka-El. Uczestniczyło w nich 150 Niewiast ze wszystkich wspólnot , które działają przy naszym Zgromadzeniu. Rekolekcje to bez wątpienia czas szczególny. Poprzez wyciszenie i doznanie bliskości Boga człowiek staje się bardziej wrażliwy na słowa, które Pan do niego kieruje.

Nasze spotkanie rozpoczęłyśmy modlitwą i krótkim przedstawieniem wszystkich Chórów. Następnie udałyśmy się na Eucharystię, której przewodniczył ks. dr Andrzej Pytlik. Celebrans zachęcał wszystkie uczestniczki,
aby w czasie tych kilku dni otworzyły się na działanie Ducha Świętego i na to, co Bóg zechce im powiedzieć. Wieczorem odbyła się pierwsza, wprowadzająca konferencja. Poprowadziła jąpani Danuta Piekarz,- biblistka
i italianistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II oraz Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów. Wieczorne spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego.

Sobotę rozpoczęłyśmy modlitwą w grupach, a później uczestniczyłyśmy w kolejnych  sesjach. Tematem konferencji były „ Rozważania o Pieśni nad Pieśniami” Pani Danuta podkreśliła, że tytuł księgi wskazuje na to,
że została uznana ona za jedną z najlepszych pieśni, która wyróżnia się na tle innych swą wyjątkowością.
Jest to pieśń najwybitniejsza, najdoskonalsza, górująca ponad wszystkimi innymi. Ukazuje ona przede wszystkim piękno ludzkiej miłości, ale też miłość Boga do swojego ludu. Prelegentka wskazała, że jest to opowieść o miłości Boga do człowieka, za każdym razem jedynej i niepowtarzalnej, bo niepowtarzalny
i wyjątkowy jest też każdy człowiek.Tak jak Oblubieniec kocha Oblubienicę i pragnie jej wierności, tak Jezus potrzebuje swych wiernych i kocha ich.W sobotę wieczorem wszystkie uczestniczyłyśmy w Nabożeństwie Fatimskim sprawowanym w Sanktuarium na Górce. Wspólna Eucharystia, modlitwa różańcowa i procesja światła dopełniły przeżyć całego dnia. Podczas niedzielnej konferencji Pani Danuta ukazała nam spotkania Pana Jezusa z kobietami. Wskazała jak wielkim szacunkiem otaczał Pan Jezus kobiety, przeciwstawiając się ówcześnie panującym tradycjom i zwyczajom. Później był czas na pytania i podziękowania. Przedstawicielki  Wspólnoty Niewiast wyraziły wdzięczność prelegentce pani Danucie Piekarz, za Jej piękno głoszenia Słowa Bożego. Podziękowały też ks. Andrzejowi Pytlikowi za towarzyszenie duchowe i posługę sakramentalną.
Z wyrazami wdzięczności zwróciły się też do s. Zacharii Depty, koordynatorki wspólnoty, s. Ligii Kostyra
i wszystkich pozostałych Sióstr moderatorek. Spotkanie zakończyła Eucharystia, w czasie której Niewiasty odnowiły swoje deklaracje przynależności do Wspólnoty Niewiast Mi-ka-El.         

Czas mija nieubłaganie, szczególnie wtedy, gdy jest spędzany przyjemnie i sensownie. Nie żegnamy się, bo jeśli Bóg pozwoli spotkamy się za rok w tym samym miejscu. Z tą nadzieja w sercach wracamy do domu, aby przez cały rok podjąć pracę formacyjną.

Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary? – Czego za dobrodziejstwa którym nie masz miary?(..)” –  Wdzięczny Cię tedy sercem, Panie wyznawamy, – Bo nad nie przystojniejszej ofiary nie mamy”